PVC Fittings

PVC 110mm Round Jali (Panchakanya)

In stock

 65.00
SKU: PVC68
BRAND

Panchakanya

PVC 50mm End Cap (Panchakanya)

In stock

 49.00
SKU: PVC02
BRAND

Panchakanya

PVC Bend / Elbow 45* degree (Panchakanya)

In stock

 76.00 925.00
SKU: PVC05
BRAND

Panchakanya

PVC SIZE

110 MM, 160 MM, 50 MM, 75 MM

PVC Bend / ELBOW 87.5* Degree (Panchakanya BEND ELBOW)

In stock

 76.00 1,001.00
SKU: PVC03
BRAND

Panchakanya

PVC SIZE

110 MM, 160 MM, 50 MM, 75 MM

PVC Bend / Elbow 87.5* degree with Door (Panchakanya)

In stock

 293.00 1,208.00
SKU: PVC04
BRAND

Panchakanya

PVC SIZE

110 MM, 160 MM, 75 MM

PVC Cleaning Pipe (Panchakanya)

In stock

 566.00
SKU: PVC13
BRAND

Panchakanya

PVC SIZE

110 MM, 75 MM

PVC Coupler / Socket (Panchakanya)

In stock

 76.00 626.00
SKU: PVC14
BRAND

Panchakanya

PVC SIZE

110 MM, 160 MM, 50 MM, 75 MM

PVC Double Tee (Panchakanya Double TEE)

In stock

 643.00 1,034.00
SKU: PVC07
BRAND

Panchakanya

PVC SIZE

110 MM, 75 MM

PVC Double Tee with Door (Panchakanya)

Out of stock

 947.00
SKU: PVC08
BRAND

Panchakanya

PVC SIZE

110 MM, 75 MM