LISHA Modular Switch

Lisha 10A 1w Switch 1M GG

In stock

 155.00
SKU: 7000

Lisha 10A 1w Switch 1M GG – SLIMZ

In stock

 224.00
SKU: 7400

Lisha 10A 2w Switch 1M GG

In stock

 330.00
SKU: 7006

Lisha 10A 2W Switch GG – SLIMZ

In stock

 330.00
SKU: 7406

Lisha 10A Bell Push Switch GG – SLIMZ

In stock

 356.00
SKU: 7402

Lisha 13A World Pin Socket 2M GG

In stock

 586.00
SKU: 7013

Lisha 16A 2 in 1 Socket 2M GG

In stock

 638.00
SKU: 7015

Lisha 2 Line Jack RJ-11 with Shut. 1M GG

In stock

 383.00
SKU: 7027

Lisha 20A 1w Switch 1M GG

In stock

 439.00
SKU: 7007

Lisha 20A 1W Switch GG – Slimz

In stock

 439.00
SKU: 7407

Lisha 20A 1w Switch with Ind. 1M GG

In stock

 500.00
SKU: 7008

Lisha 32A DP Switch with Ind. 2M GG

In stock

 871.00
SKU: 7010